Thank you to all who have contributed to save these forests!

Name of The Church Area of Forest Species Family Dead Stumps/Ha Cattle trails /plot % Wall Completed GPS Location
Abegeldi 14 19 17 91 4.1 0 N120 09′ & E380 07′
Alember 14.5 37 27 141 2.3 0 N110 54′ & E370 53′
Amstya 22.8 41 30 53 1.3 0 N120 01′ & E380 04′
Ascha 1.6 22 18 128 3.2 0 N110 43’ & E380 28’
Asolit 7.7 36 24 14 1.3 0 N110 41′ & E380 35′
Debresena 11.5 34 27 119 1.3 100 N110 51′ & E370 59′
Deder 14.4 22 19 88 3.4 0 N110 32’ & E380 14’
Dedim 36.6 22 19 125 4.3 0 N110 47′ & E380 12′
Dengolt 25 36 28 41 3.3 0 N110 36′ & E380 04′
Emashenkor 3.4 38 25 12.5 0 100 N110 42′ & E370 37′
Enshet Kuskuam 6.3 26 19 52 1.2 0 N110 37′ & E380 32′
Gedamselase 15 74 41 74 2.4 0 N110 21′ & E380 10′
Gelawdios 100 42 29 32 2.4 0 N110 38′ & E370 48′
Gibstawit 8.7 35 24 130 2.3 0 N120 07′ & E380 05′
Gunaguna 6.9 34 24 138 1.1 0 N120 03′ & E380 06′
Hiruy 4 31 26 29 0.2 100 N110 51′ & E380 03′
Mantogera 5 44 29 149 4.4 0 N120 09′ & E370 47′
Mekedesemariam 4.7 33 21 33 0.9 0 N110 19′ & E380 12′
Mosha 7 43 32 42 0 80 N110 26′ & E370 56′
Qorata 48 60 32 52 1.3 0 N110 45′ & E370 26′
Quar 3 34 25 69 3.3 0 N110 51′ & E370 40′
Shamo 10 58 37 129 3.7 0 N120 07′ & E370 53′
Woji 22.5 39 24 144 4.2 80 N110 55′ & E370 48′
Wonberoch 35 15 12 117 3.2 0 N12 011′ & E380 00′
Wonkesht 50 78 44 61 2.2 0 N110 30′ & E370 37′
Wuahir 8.4 30 26 86 2.4 0 N110 51′ & E380 05′
Zagua 6.8 33 29 94 1.1 0 N110 42′ & E380 02′
Zhara 8 29 22 41 2.2 100 N110 48′ & E370 34′
Geregera 5 30 24     100 N110 44′ & E370 37′
Wonchet 7 27 24     70 N110 45′ & E370 32′